Saglasnost roditelja za putovanje maloletnog deteta u inostranstvo

Početak sezone godišnjih odmora donosi roditeljima brige i nedoumice vezane za putovanje maloletne dece u inostranstvo. Kako do putnih isprava, koja je procedura prelaska granice ako maloletno dete putuje samo, sa jednim roditeljem ili trećim licima, šta ako su roditelji razvedeni, da li treba saglasnost za putovanje maloletnika u inostranstvo ili ne treba – pitanja su koja najviše muče roditelje. Da bismo vam olakšali muke i uštedeli vreme, pripremili smo nekoliko korisnih informacija.

Kako do pasoša za maloletno dete?

Prema važećim zakonima Republike Srbije za prelazak državne granice potrebno je imati samo važeće putne isprave – pasoš.

Zahtev za izdavanje pasoša maloletnom detetu podnosi jedan roditelj, uz pisanu saglasnost drugog roditelja. Podrazumeva se da se zahtev podnosi u nadležnoj policijskoj stanici na teritoriji na kojoj dete ima prijavljeno prebivalište. Uz zahtev za izdavanje pasoša potrebno je priložiti:

 1. važeću ličnu kartu roditelja koji podnosi zahtev (i ličnu kartu deteta ako je starije od 16 godina);
 2. nevažeći pasoš deteta ako postoji (pasoš koji je istekao);
 3. dokaz o uplaćenim taksama (3000 RSD na ime Narodne banke Srbije i 600 RSD na ime Budžeta Republike Srbije);
 4. fotografiju 50x50mm na jednobojnoj sivoj pozadini (nije obavezno);
 5. za hitne postupke – dokaz koji potvrđuje hitnost postupka u pisanoj formi.

Uverenje o državljanstvu pri prvom izdavanju pasoša i izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju promene ličnih podataka deteta ili roditelja koji podnosi zahtev) pribavlja MUP po službenoj dužnosti, a uz saglasnost roditelja. Ova procedura traje 15 dana, pa ako želite da pasoš dobijete po ubrzanom postupku, navedena dokumenta možete pribaviti sami.

Zakonski rok za izdavanje pasoša je 30 dana, a pri ubrzanom postupku 48 sati.

Naglasimo i to da se pasoš za decu starosti do 3 godine izdaje na 3 godine, za decu od 3-14 godina na 5 godina, a za starije od 14 godina na 10 godina.

Saglasnost za izdavanje pasoša maloletnom detetu

Kao što je već rečeno, zahtev za izdavanje pasoša maloletnom detetu podnosi jedan roditelj, uz pisanu saglasnost drugog roditelja. Ova saglasnost se izuzima u sledećim slučajevima:

 1. drugi roditelj se vodi kao nestalo lice;
 2. drugi roditelj je nepoznatog prebališta;
 3. u pitanju je umrlo lice;
 4. starateljstvo nad detetom je odlukom suda dodeljeno jednom roditelju ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje pasoša i pri tom nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja;
 5. U drugim slučajevima pravne ili fizičke sprečenosti jednog roditelja da vrši roditeljsko pravo.

Ako su roditelji deteta u braku, drugi roditelj potpisuje saglasnost za izdavanje pasoša u prostorijama nadležnog MUP-a. U slučaju opravdane sprečenosti, saglasnost drugog roditelja može biti overena kod javnog beležnika.

Isto je i u slučaju razvedenih roditelja koji odlukom suda zajednički vrše roditeljsko pravo. Ukoliko drugi roditelj iz nekih razloga ne želi da da saglasnost za izdavanje pasoša detetu, moguće je pokretanje sudskog postupka za delimično lišavanje roditeljskog prava, koje se odnosi na davanje saglasnosti za putovanje deteta u inostranstvo. Obzirom da ovaj postupak može potrajati, potrebno ga je blagovremeno pokrenuti.

Ako su roditelji razvedeni, a dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju na samostalno vršenje roditeljskog prava, saglasnost drugog roditelja nije potrebna. Dovoljno je samo nadležnom organu doneti na uvid pravosnažnu sudsku presudu.

Saglasnost za putovanje maloletnog deteta u inostranstvo

Kada su u pitanju maloletna lica, u našem zakonu ne postoji propis koji podrazumeva obavezu posedovanja pisane saglasnosti roditelja u slučaju da dete putuje u inostranstvo samo, sa jednim roditeljem ili u pratnji trećeg lica. Ipak, zakon i praksa nisu uvek usaglašeni.U cilju sprečavanja raznih kriminalnih dela, a naročito trgovine decom, carinski i policijski službenici vam mogu zatražiti dokaz o povezanosti sa detetom, pa MUP savetuje posedovanje ovakve saglasnosti. Takođe, pisanu saglasnost roditelja mogu da vam zatraže na graničnom prelazu države u koju putujete ili neke od tranzitnih država, pa je preporuka da se pre puta informišete u diplomatsko-konzularnim predstavništvima tih država.

Koje države traže saglasnost za putovanje maloletne dece?

 • U Hrvatskoj je slična situacija kao kod nas – odnedavno ne postoji zakonska obaveza, ali se preporučuje da posedujete saglasnost. Granična policija posvećuje posebnu pažnju kada dete putuje u pratnji samo jedne odrasle osobe, a kada dete putuje samo vrši se detaljna kontrola putnih isprava i okolnosti zbog kojih dete putuje samo.
 • Za Sloveniju se preporučeje posedovanje saglasnosti, bez obzira da li dete putuje u pratnji jednog roditelja ili trećeg lica, dok je u Crnoj Gori obavezna u oba slučaja.
 • U Grčkoj je saglasnost potrebna samo kada dete putuje bez oba roditelja.
 • Za Nemačku se savetuje da deca putuju uz saglasnost roditelja, dok se za Austriju uz saglasnost roditelja preporučuje i overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Kada su u pitanju Italija i Španija, saglasnost se potpisuje pred službenikom u ambasadi ili se overava kod javnog beležnika, a obavezan je i izvod iz matične knjige rođenih.

Gde pribaviti saglasnost i šta je još potrebno

Saglasnost za putovanje maloletnog deteta u inostranstvo možete pribaviti kod javnog beležnika (notara). Formular saglasnosti dobijate na licu mesta i popunjavate ga u dva primerka, jer jedan primerak ostaje javnom beležniku.

Od dokumentacije potreban je izvod iz matične knjige rođenih deteta, koji može biti i stariji od šest meseci. Vašu ličnu kartu dajete na uvid radi identifikacije, a osoba kojoj dajete saglasnost ne mora biti prisutna, niti je potrebna njena lična karta, ali je potrebno da znate njen JMBG.

Troškovi saglasnosti iznose 360 RSD po potpisu. Dakle, ako samo jedan roditelj daje saglasnost, plaćate 360 RSD, a u slučaju oba roditelja 720 RSD.

Imajući u vidu sve navedeno, naš savet je da pre putovanja ipak pribavite ovu saglasnost kako bi se izbegli eventualni problemi i neprijatnosti, a sam proces prelaska granice ubrzao. Dovoljno problema može zadati vađenje međunarodne vozačke dozvole ili neka druga putna procedura, zato ovu planirajte na vreme.

Autor: Danica Utješinović | Objavljeno: 23.01.2018. | Modifikovano: 12.10.2019.