Organizator putovanja ili posrednik – sa kim putujete?

Svrha postojanja turističkih agencija ogleda se u delatnosti organizovanja, prodaje i realizacije turističkih putovanja, kao i pružanju drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu. Nastale su kako bi se putniku olakšao proces pripreme i izvođenja putovanja. Organizator prvog turističkog aranžmana, Thomas Cook, osnovao je svoju putničku agenciju 1845. godine, dok je prva domaća turistička agencija Putnik osnovana 1923. godine u Beogradu.

Turističke agencije prema vrsti poslova mogu biti organizatori putovanja i posrednici u prodaji turističkih putovanja. Kako bi agencija obavljala poslove organizatora putovanja mora da poseduje licencu koju izdaje Agencija za privredne registre, Registar turizma, u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i drugim važećim zakonskim i podzakonskim pravnim aktima. Registar turizma izdaje dozvolu sa rokom važenja od tri godine. Na programu putovanja svake turističke agencije mora da stoji broj njene licence.

Ko može biti organizator putovanja?

Da bi organizator putovanja dobio licencu mora da ispuni određene uslove, a jedan od bitnih uslova je da osnivačima nije bila izrečena mera zabrane vršenja delatnosti i da licenca nije bila oduzimana. Svoje putovanje ne morate direktno ugovoriti kod organizatora putovanja, već to možete učiniti i kod agencije koja na tržištu nastupa kao posrednik. Razlog tome može biti navika da svoje putovanje uplaćujete uvek u istoj turističkoj agenciji ili vam je agencija posrednik bliža lokacijski. Posrednički ugovor o putovanju sačinjavaju turističke agencije, kako bi posrednik mogao da prodaje programe organizatora putovanja, tzv. ugovor o subagenturi.

Kako da proverim ko je organizator putovanja?

Prilikom zaključenja ugovora o putovanju putnici mogu na programu putovanja proveriti ko je organizator. Tako nešto možete utvrditi na kraju programa putovanja gde stoji da uz isti važe opšti uslovi putovanja turističke agencije organizatora i broj licence. Ovo je potrebno znati jer je organizator odgovoran za realizaciju putovanja i moguće propuste na destinaciji.

Koje su obaveze posrednika?

  • Posrednik turističkih putovanja je dužan da u programu putovanja i potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa.

  • Posrednik nudi i prodaje samo turistička putovanja organizatora sa kojim ima zaključen posrednički ugovor o putovanju.

  • Posrednik je u obavezi da nudi i prodaje turistička putovanja pod istim uslovima kao i organizator putovanja.

Prema subagentskom ugovoru, ukoliko posrednik neovlašćeno ili netačno informiše klijente o pojedinačnom programu i to prouzrokuje štetu klijentu ili organizatoru putovanja, posrednik je dužan nadoknaditi nastalu štetu.

Preporučujemo putnicima da provere da li je agencija kod koje su uplatili svoje putovanje aktivna na sajtu Agencije za privredne registre i da li je račun u blokadi na sajtu NBS, kao i da li je u pitanju organizator putovanja ili posrednik.

Autor: Dragana Stojanović | Objavljeno: 23.01.2018. | Modifikovano: 26.11.2018.