Izdavanje pasoša i produženje pasoša – sve što treba da znate

Pasoš je putna isprava koji nam omogućava da da prelazimo državne granice, radi putovanja i boravka u inostranstvu, kao i za sam povratak u našu zemlju. Pasoš dokazuje identitet i državljanstvo njegovog imaoca. 

Izdavanje pasoša procedura je koja je pravno određena Zakonom o putnim ispravama, a predstavlja jedini legalan način za dolazak podnosioca zahteva do putne isprave. S obzirom na to da, pasoš, kao i druga lična dokumenta, ne traje večno i potrebno ga je produžavati u određenim roku – produženje pasoša takođe je važna i obavezna procedura koju bi svaki građanin trebalo da poznaje. 

Odlično znamo koliko naši čitateljke i čitaoci vole da putuju sigurno, a to mogu činiti samo uz važeću putnu ispravu – jasno nam je i koliko su im potrebne sve informacije o pasošu, proceduri koja podrazumeva izdavanje pasoša, kao i produženje pasoša.

Vodič kroz vađenje pasoša:

Kako izgleda izdavanje pasoša?

Šta je sve potrebno za vađenje pasoša?

Uplatnice – šta je potrebno uplatiti

Koliko traje biometrijski pasoš?

Kako produžiti pasoš?

Izdavanje pasoša za maloletna lica

Šta kada izgubite pasoš?

Vađenje pasoša po hitnom postupku

Zakazivanje termina za pasoš

Devojka drži svoj pasoš u ruci

Vađenje pasoša – kako izgleda izdavanje pasoša?

Vađenje pasoša proces je koji podrazumeva dva učesnika: lice koje podnosi zahtev za izdavanje pasoša i nadležni organ koji je odgovoran za izdavanje putnih isprava.

Ko je nadležan za izdavanje pasoša – gde se vadi pasoš?

Organ nadležan za izdavanje putnih isprava, kao što je biometrijski pasoš, jeste policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutrašnjih poslova, na čijem području je prebivalište, odnosno boravište lica koje podnosi zahtev za izdavanje pasoša.

Dakle, ukoliko želite da izvadite pasoš i prvo pitanje koje postavljate je: “Gde se vadi pasoš?” – odgovor je: U policijskoj stanici na čijem području je vaše prebivalište, odnosno boravište

Pre nego što se uputite u nadležnu upravu, potrebno je da znate šta vam je sve potrebno da biste podneli zahtev za vađenje pasoša. 

Šta je sve potrebno za vađenje pasoša? 

Za vađenje pasoša u policijsku upravu ili stanicu sa sobom treba da ponesete određena dokumenta i uplatnice za pasoš.

Evo šta je ono što treba da imate kod sebe i priložite u policijskoj upravi ili stanici kad budete podnosili zahtev za izdavanje pasoša:

 • Lična karta – ona je tu da utvrdi identitet podnosioca zahteva. Ne zaboravite da pre nego što krenete da podnesete zahtev za vađenje pasoša proverite da li je vaša lična karta važeća. Ukoliko nije – možete podneti zahtev za vađenje lične karte ili pasoša u isto vreme;
 • Stari pasoš – ukoliko ste pre ovoga već imali pasoš, potrebno je da priložite i stari pasoš i odnesete ga sa sobom u upravu;
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje pasoša – prostije rečeno: uplatnice za pasoš.

Osim obaveznih dokumenata i uplatnica, za izdavanje pasoša, po želji i potrebi, možete priložiti i:

 • Fotografiju veličine 50x50mm (en face, na jednobojnoj, sivoj pozadini);
 • Ukoliko podnosite hitni zahtev za izdavanje pasoša, o kome će biti više reči u kasnijem pasusu, onda je potrebno da priložite i dokaz o hitnosti u pisanoj formi

Osim ovoga, nadležni organ umesto podnosioca zahteva, a uz njegovu saglasnost pribaviće i podatke iz sledećih dokumenata: 

 • Izvoda iz matične knjige rođenih, matične knjige umrlih i matične knjige venčanih;
 • Uverenja o državljanstvu u Republici Srbiji.

Uplatnice za pasoš koje treba da imate prilikom podnošenja zahteva 

Kao što smo rekli, određene uplatnice za pasoš, odnosno njegovo izdavanje, predstavljaju jednu od stvari koja se obavezno mora naći kod vas prilikom podnošenja zahteva za vađenje pasoša. 

Dve uplatnice za pasoš su vam, prema propisima koja se važe u ovom trenutku na teritoriji Republike Srbije, potrebna: 

 • Uplatnica za pasoš za obrazac putne isprave i 
 • Uplatnica za pasoš za administrativnu taksu

Evo kako treba da izgledaju uplatnice za pasoš.

Uplatnica za obrazac pasoša NBS:

Svrha uplate Obrazac putne isprave
Primalac NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
Iznos 3.000,00 dinara
Žiro račun 980-333-07
Poziv na broj 090501

Uplatnica za administrativnu taksu:

Svrha uplate  Obrazac pasoša
Primalac Budžet Republike Srbije
Iznos 600,00 dinara
Žiro račun 840-30413845-91
Poziv na broj Šifra opštine prebivališta
Devojka stoji ispred šaltera i drži dokumenta

Šta nakon podnošenja zahteva za vađenje pasoša?

Nakon što ste podneli zahtev za vađenje pasoša, ostalo je da sačekate da vam nadležni organ reši vaš zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. 

Iako je ovaj rok propisan Zakonom o putnim ispravama, u realnosti se najčešče biometrijski pasoš izdaje mnogo pre isteka roka, obično već za nedelju dana

Na šalteru na kom ste podneli zahtev možete da pitate službenika/cu kada možete da očekujete izdavanje biometrijskog pasoša. Dođite u dogovoreno vreme, na isto mesto i ne zaboravite da sa sobom ponovo ponesete ličnu kartu i stari pasoš

Nakon toga – vaš stari pasoš biće poništen, a biće vam dat novi biometrijski pasoš.

Koliko traje biometrijski pasoš?

Biometrijski pasoš je putna isprava koja ima zakonom propisan “vek trajanja”. Pasoš koji ćete upravo izvaditi trajaće vam deset godina!  

Ipak, ukoliko je u pitanju pasoš za dete, starosti mlađe od tri godine – pasoš se važi tri godine. Deci staroj od 3 do 14 godina – pasoš važi pet godina.

Šta je potrebno za produženje pasoša – kako produžiti pasoš?

Pasoš vam je istekao ili uskoro ističe? Želite da produžite pasoš? 

Evo šta treba za produženje pasoša.

Pre svega: nemoguće je produžiti biometrijski pasoš – možete samo izvaditi novi.

Procedura vađenja novog pasoša identična je kao procedura za “produžavanje pasoša” (jer se i u ovom slučaju zapravo vadi novi pasoš). 

Jedina razlika je ta što u slučaju da prvi put vadite pasoš – stari ne morate da priložite, a u slučaju da zamenjujete stari – obavezno je da ga priložite uz ostale dokumente i uplatnice.

Razlozi za produženje pasoša – vađenje novog pasoša

Zašto bi iko vadio novi biometrijski pasoš i produžavao ga? 

Pre svega, kao što smo već naveli, zato što pasoš ima svoj “rok trajanja”

Osim toga, mnoge zemlje zabranjuju ulaz stranim državljanima u slučaju da im pasoš ne važi još barem 3 ili 6 meseci. Ne zaboravite da se pre putovanja raspitate koliko još dugo treba da imate važeći pasoš da biste prešli granicu određene zemlje, a zatim da proverite koliko dugo važi vaš biometrijski pasoš. Možda će biti potrebno da izvadite novi pasoš kako biste otputovali na željenu destinaciju.

Osim toga, moguće je da ste stari pasoš oštetili, pocepali ili – izgubili. U tom slučaju postoji još jedna procedura za izdavanje pasoša koju bi trebalo da poznajete.

Izdavanje pasoša za maloletna lica 

Izdavanje pasoša za maloletna lica nešto je drugačija procedura od one koja se primenjuje u slučaju vađenja pasoša za punoletna lica.

Zahtev za izdavanje pasoša za maloletnike podnosi jedan od roditelja, a mora imati saglasnost drugog staratelja (osim u slučaju da starateljstvo pripada jednom roditelju i u još nekoliko izuzetnih slučajeva). 

Pri podnošenju zahteva za vađenje pasoša za maloletno lice, staratelj u policijsku upravu treba da donese: 

 • Svoju ličnu kartu i ličnu kartu maloletnog lica (ukoliko je dete starije od 16 godina pa može da ima ličnu kartu)
 • Stari pasoš (ukoliko je postojao)
 • Dokaz o uplaćenim naknadama, odnosno uplatnice za pasoš

Kao i u slučaju vađenja pasoša kod punoletnih lica, nije obavezno, ali se uz pasoš može priložiti i:

 • Fotografija veličine 50Х50mm („en face“, na jednobojnoj sivoj pozadini);
 • Za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi).

Izgubljen pasoš – procedura za vađenje pasoša kad je stari izgubljen

Iako je pasoš na vrhu liste ličnih stvari koje treba čuvati na što bolji mogući način – istina je da ga ipak, s vremena na vreme, poneko izgubi. Zavisno od toga gde je pasoš izgubljen – ovo iskustvo može biti manje ili više neprijatno, a procedura manje ili više komplikovana. 

Evo šta treba da uradite u slučaju da izgubite pasoš.

Izgubljen biometrijski pasoš u zemlji

Ukoliko pasoš izgubite u okviru granica Republike Srbije, procedura je prilično jednostavna, a vađenje novog pasoša neće biti previše kompleksno. Sve što je potrebno da uradite je da bez odlaganja odete u najbližu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu i tamo prijavite nestanak putne isprave. 

Prilikom prijave nestanka pasoša, podnosilac prijave treba da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za zahtev i donošenje rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom

Prilikom prijave nestanka pasoša građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za zahtev i donošenje rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom, nakon čega će nadležni organ za izdavanje pasoša nestalu putnu ispravu rešenjem proglasiti nevažećom.

Ne zaboravite – čak i ukoliko ne želite odmah da vadite novi pasoš, odnosno nemate potrebu da to učinite odmah pošto ste izgubili stari – obavezno morate prijaviti nestanak pasoša u policiji u što kraćem mogućem roku!

Kada ovo uradite, MUP će proglasiti vaš pasoš nevažećim na web-u, a nakon toga  – možete prionuti na vađenje novog pasoša.

Izgubljen biometrijski pasoš u inostranstvu

U slučaju gubitka pasoša u inostranstvu, komplikacija je nešto veća. 

Jedna od glavnih funkcija pasoša je da sa njim možete da putujete u inostranstvo, ali i da se vratite u zemlju. Pa, kako se onda bez pasoša?

Ako se i vama desi da izgubite pasoš u inostranstvu, treba da odete do najbliže policijske stanice i prijavite gubitak pasoša. Zatim sledi odlazak u diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u državi u kojoj se nalazite, gde odnosite potvrdu o gubitku pasoša.

Tamo će vam izdati putni list koji služi samo za povratak u zemlju.

Kada se vratite, treba da proglasite pasoš nevažećim u Srbiji, te uradite istu proceduru kao što je ona koja je propisana u slučaju gubitka pasoša u zemlji.

Dodatni saveti za vađenje pasoša

Ukoliko želite da procedura za vađenje pasoša protekne što lakše i “bezbolnije”, imamo i dodatne savete za vas. 

Vađenje pasoša po hitnom postupku

Nekada vađenje pasoša u što kraćem mogućem roku nije samo želja, već i neophodnost. Tada treba pristupiti vađenju pasoša po hitnom postupku

Naime, zakon dozvoljava i prepoznaje potencijalnu potrebu za hitnošću dobijanja putne isprave, a evo koje se okolnosti određuju kao hitni slučajevi:

 • Potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu;
 • Obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice;
 • Neodložan službeni put;
 • Slični opravdani razlozi

Uz zahtev za vađenje pasoša po hitnom postupku, treba predati pisani dokaz koji potvrđuje hitnost. Tada ćete pasoš dobiti u roku od 48 sati od podnošenja zahteva. 

Zakazivanje termina za pasoš

Ukoliko vas zanima kako da izbegnete redove koji su česti na šalterima u policijskim upravama – preporučujemo da zakažete termin za vađenje pasoša. 

E-uprava pruža mogućnost da se uz brzu i jednostavnu registraciju prijavite, a zatim zakažete svoj termin za podnošenje zahteva za vađenje pasoša, pa i termin za samo podizanje pasoša kada tome dođe vreme. Zakazivanje termina za pasoš definitivno će smanjiti utrošak vremena koji biste inače odvojili na ovu proceduru.

Kada očekivati najmanju gužvu za pasoš

Ukoliko vam je pasoš potreban u što kraćem roku, a ne želite ni da upadnete u gužve na šalteru – savetujemo da predate zahtev za vađenje pasoša van sezone. Leti su redovi i gužve za vađenje i produženje pasoša najveći.

Osim toga, pravilo je da su tokom radne nedelje u jutarnjim i popodnevnim časovima gužve u policijskoj upravi najveće. Otiđite u terminu kada su gužve najmanje – najbolje vikendom ujutru

Nadamo se da smo odgonetnuli proceduru vađenja pasoša na vrlo temeljan način, te da će ovo za vas od sad biti procedura koju ćete držati u malom prstu. 

Srećan put, ne zaboravite da ponesete pasoš!

Autor: Ljubica Šanjević | Objavljeno: 30.01.2020. | Modifikovano: 30.01.2020.